preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Natječaji- popuna radnih mjesta

_____________________________________________________________________

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb
Zagreb, Jabukovac 30
Klasa: 602-02/16-3-98
Urbroj: 251-120-016-5-01
Zagreb, 16. svibnja 2016.

Na temelju članka 107., i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 56. i 57., Statuta škole, V.d. ravnatelja Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, Karmela Pavalić, prof., dana 16. svibnja 2016., donosi sljedeću

 

O D L U K U

o poništenju natječaja

 

objavljenog na Zavodu za zapošljavanje i Web stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb dana 10. ožujka 2016. godine.

 

1. Za radno mjesto učitelja/icu tehničke kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme,

 -  1 izvršitelj/ica

 

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na stranicama Zavoda za zapošljavanje i Web stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb.

 

                                                                                  

V. d. Ravnatelja

Karmela Pavalić, prof.

_____________________________________________________________________

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08-152/14.) i članka 29. Statuta, Školski odbor Osnovne škole Jabukovac-  Zagreb, dana 6. svibnja 2016. , raspisuje

                                                               

                                                                 NATJEČAJ

                                      za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete propisane u članku 126., stavak 1-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. - 152/14.)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

• životopis,

• domovnicu,

• dokaz o završenom studiju (diplomu),

• dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,

• dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu) i dokaz o stažu na dgojno obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova),

• dokaz (odluka o imenovanju ravnatelja) da u trenutku prijave na natječaj obavlja poslove ravnatelja/ice u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

• dokaz (uvjerenje nadležnog suda) da se u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Rok za podnošenje prijave kandidata je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - ne otvarati» na adresu:

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Zagreb, Jabukovac 30 .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

_____________________________________________________________________

 

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/15-7-55

Urbroj: 251-120-015-10-01

Zagreb, 7. listopada 2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne 

novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 

72. Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, raspisuje dana 7. listopada 2015. 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

učitelj/ica razredne nastave u Programu produženog boravka Zagreb, Jabukovac 

30,

  1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme 

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-

psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti 

spolova).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan 

je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 

174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11. i 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 

i 92/14.), dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod 

posljednjeg poslodavca.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj 

spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko 

od kaznenih djela iz članka 106. st.1 Zakona- ne stariji od 6 mjeseci) presliku domovnice i 

dokaz o radnom iskustvu, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO ili 

elektronički zapis). 

Prijave s potrebnom dokumentacijom poslati na adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb,  

Zagreb, Jabukovac 30; 10 000, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb i mrežnoj 

stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

                                                                                   

    Ravnatelj

    Darko Benčić, prof.

 

 

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/15-7-3-14

Urbroj: 251-120-015-9-01

Zagreb, 18. rujna 2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 72. Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, raspisuje dana 21. rujna 2015.

 

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta učitelj/ica informatike, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 30 sati

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11. i 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14.), dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st.1 Zakona- ne stariji od 6 mjeseci) presliku domovnice i dokaz o radnom iskustvu, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO ili elektronički zapis). 

Prijave s potrebnom dokumentacijom poslati na adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb,  Zagreb, Jabukovac 30; 10 000, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

Ravnatelj

 Darko Benčić, prof

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/15-7-9-27

Urbroj: 251-120-015-9-01

Zagreb, 3. rujna 2014.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, i 152/14) te članka 72. Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, raspisuje dana 2. rujna 2015..

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

Defektologa-rehabilitatora, 1 izvršitelj/ica, na  određeno, puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s neplaćenog dopusta

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11. i 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14.), dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.


Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st.1 Zakona- (ne stariji od 6 mjeseci) presliku domovnice i dokaz o radnom iskustvu ( preslika radne knjižice ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO ili elektronički zapis) 

Prijave s potrebnom dokumentacijom poslati na adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb,  Zagreb, Jabukovac 30; 10 000, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

Ravnatelj:

Darko Benčić, prof. 

 

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/15-7-9-28

Urbroj: 251-120/015-9-01

Zagreb, 4. rujna 2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) te članka 72.  Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb,  raspisuje dana 4. rujna 2015.

 

N A T J E Č A J za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme

 

 Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

- zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju, (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. Zakona (ne stariji od 6 mjeseci) i presliku domovnice.

Prijave s potrebnom dokumentacijom poslati na adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30 s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.                                                                                

Ravnatelj

Darko Benčić, prof. 




preskoči na navigaciju