preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
zaprimanje, provjere i plaćanje računa

            Na temelju čl. 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10), članak 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11) ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb donosi:

 

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA I PLAĆANJA PO RAČUNIMA

 

  1. ZAPRIMANJE RAČUNA

Račun se zaprima u tajništvu Škole gdje se evidentira datum primitka, a zatim se provjerava i utvrđuje je li robe,usluge i radovi vrstom i količinom odgovaraju ugovorenoj narudžbi.

                                                                      

  1. PROVJERA RAČUNA

Zaprimljeni račun se prosljeđuje računovođi Škole koja obavlja matematičku i formalnu provjeru ispravnosti računa.

  • MATEMATIČKA KONTROLA – provjera se točnost iznosa na računu i potvrđuje se potpisom
  • FORMALNA PROVJERA – računovođa evidentira postojanje zakonskih elemenata računa: narudžbenice, ugovori, razni dokumenti u prilogu (npr. otpremnice, izdatnice, izjave, izvješća i sl.)

 

    3.POTPIS RAVNATETLJA, ODOBRENJE ISPLATE I PLAĆANJE RAČUNA

Nakon izvršenih provjera računa, računovođa prosljeđuje račun ravnatelju Škole, koji svojim potpisom potvrđuje da su radovi obavljeni, roba zaprimljena ili usluga izvršena, odnosno vjerodostojnost računa.  

Ravnatelj svojim potpisom daje suglasnost za evidentiranje i plaćanje računa.

Na osnovi odobrenja ravnatelja, računovođa vrši plaćanje računa.

Prilikom nabave roba i usluga manjih vrijednosti čije se plaćanje vrši gotovinom iz blagajne, ravnatelj potpisom odobrava plaćanje računa, a računovođa provjerava točnost ispostavljenog računa.  

 

4. KONTIRANJE I KNJIŽENJE RAČUNA

 

Računovođa dodjeljuje računu oznake proračunskih klasifikacija potrebnih za evidenciju u glavnoj knjizi/oznake aktivnosti, i ekonomske klasifikacije

 

  1. ODLAGANJE I PLAĆANJE RAČUNA PO DOSPIJEĆU PLAĆANJA

Sređene račune i račune po završetku plaćanja, računovođa odlaže prema brojevima ulaza u registratore (ulazni i izlazni računi) i vrši se plaćanje računa prema dospijeću.

 

  1.     ARHIVIRANJE RAČUNA

Po završetku kalendarske godine, računovođa zaključuje registratore s računima i predaje u Pismohranu škole na čuvanje u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti i obradi registraturnog i arhivskog gradiva škole  u skladu s zakonskim odredbama o obradi i čuvanju arhivskog gradiva.

 

Ova  je procedura objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Škole.

 

KLASA:602-02/12-05/24

URBROJ: 251-120-12-01

 

Zagreb, 14. 05. 2012.

 

                             Ravnateljica:
                             Romana Šimunić Cvrtila, prof.

Priloženi dokumenti:
PROCEDURA racuni.doc
preskoči na navigaciju